Værktøj til effektvurdering af frivillighed

Hvordan beregner man værdien af frivilliges indsats og hvordan kan man gøre frivillighed mere attraktivt som fremtidig investeringsmulighed?

Frivillighed kan være en af måderne at imødekomme fremtidens pres på velfærdsstaten, med nye måder at løse opgaver på med effekt for både borger og frivillige. Projektets formål var at synliggøre det værdiafkast, som en frivillig indsats bidrager med til den kommunale opgaveløsning. Samtidig var ønsket at synliggøre effekterne i sammenhæng med eventuelle investeringer.

Projektet har derfor udviklet et værktøj til effektvurdering af frivillighed, der kan anvendes på tværs af de syv forvaltninger. Resultatet er tre forskellige beregningsmodeller til at vurdere effekten ved at investere i konkrete frivilligprojekter. Både økonomiske effekter men også mere kvalitative effekter. Beregningsmodellerne gør det tydeligt, hvad omkostninger og gevinster vil blive ved at investere i frivillighed i konkrete projekter.

Ideen

Kultur og Fritidsforvaltningen og DIT:KBH ønsker at gøre det lettere at generere kommunale investeringer i frivillighedsområdet. Projektet skal udvikle en prototype på et effektvurderingsværktøj til investering i frivilligprojekter. Værktøjet skal kunne anvendes på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og bidrage til at skabe klarhed om gevinster ved frivillighedsprojekter.

Succeskriterier

Innovationshusets rolle har været at facilitere en:

  • Afdækning af eksisterende værktøjer til effektvurdering
  • Afdækning af behov og formål med et effektvurderingsværktøj til frivillighed
  • Udvikling af prototype på et effektvurderingsværktøj.

Processen

Der blev foretaget interviews med både eksperter på frivillighedsområdet, eksperter i beregning af forskellige typer samfundsøkonomisk værdi og eksperter på det kommunale arbejde med at værdisætte og effektvurdere komplekse tiltag i Københavns Kommune.

På baggrund heraf udarbejdes en model, der skelner mellem 3 former for værdi:

  • Finansiel værdi
  • Produktionsværdi
  • Samfundsøkonomisk værdi

Dertil udviklede vi tre beregningsværktøjer til at måle på frivilligindsatsen og dens effekt. De tre beregningsværktøjer blev derefter testet på en vifte af forskellige aktuelle frivillighedsprojekter på tværs af forvaltningerne i samarbejde med Frivillighedsnetværket. Interviews, test og prototypeudvikling danner tilsammen grundlag for de endelige resultater, der er præsenteret i rapporten.

Ny viden

Resultatet af projektet er tre beregningsmodeller samt anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes mere målrettet og kvalificeret med frivillighedsprojekter i fremtiden. Både gennem samskabelse og fokuseret dataindsamling.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.